تحلیل مدار مولد ولتاژ منفی


در این ویدیو به تحلیل مدار مولد ولتاژ منفی با استفاده از سلف به روش کلید زنی (سویچینگ) میپردازیم.

ویدیو: