خانه > بلاگ > فیلتر پسیو میانگذر
1403/02/28
[ویرایش]

فیلتر پسیو میانگذر


فیلتر میانگذر به مداری گفته میشود که میتواند محدوده ای از فرکانس خاصی را به خروجی ارسال کند و سایر فرکانس ها را تا حدی بیشتر از -3db تضعیف کند. در این قسمت ما به برسی و شبیه سازی یک فیلتر پسیو میانگذر با استفاده از ترکیب فیلتر پایین گذر و بالا گذر RC میپردازیم.

Passive Band Pass Filter

Passive Band Pass Filter

قسمت چپ این مدار درواقع یک فیلتر بالا گذر است و قسمت راست یک فیلتر پایین گذر است.

فرکانس مدار RC از رابطه زیر قابل محاسبه است:

RC Freq equ

برای فیلتر بالا گذر، اگر بخواهیم که فرکانس بالاتر از 1KHz عبور کند، مقدار خازن طبق معادله زیر محاسبه میشود:

RC Freq equ

همچنین برای فیلتر پایین گذر، اگر بخواهیم که فرکانس کمتر از 30KHz عبور کند، مقدار خازن طبق معادله زیر محاسبه میشود:

RC Freq equ

طبق محاسبات بالا، مدار مورد نظر میبایست فرکانس بین 1Khz تا 30KHz را به خوبی عبور دهد و سایر فرکانس ها را تا حد قابل قبولی تضعیف کند.
قابل ذکر است که نزدیک ترین مقدار خازن موجود به محاسبات انتخاب شده اند.
دامنه ولتاژ خروجی فیلتر نسبت به فرکانس های مختلف ورودی با استفاده از نرم افزار PSPice شبیه سازی شده است و در نمودار زیر به مقیاس لگاریتمی و خطی قابل مشاهده است:

Passive Band Pass Filter Passive Band Pass Filter

فرکانس مرکزی فیلتر از رابطه زیر به دست می آید:

RC Freq equ

با جایگزاری مقدار واقعی خازن، فرکانس مرکزی به این شکل محاسبه میشود:

RC Freq equ

برای دانلود فایل های شبیه سازی فیلتر پسیو میانگذر در نرم افزار PSPice اینجا کلیک کنید.

منابع: